تشکل کشاورزان ایران
تهران، خیابان جهان آرا

مرامـــــــنامه

با اعتقاد به توانمندي عظيم بخش كشاورزي در توسعه و سربلندي جمهوري اسلامي ايران به منظور فراهم آوردن زمينه و شرايط لازم براي سازماندهي فعاليتهاي مشترك علاقه مندان و فعالان بخش كشاورزي در جهت احقاق حقوق حقه خويش در چارچوب اصول و ارزشهاي قانون اساسي و با ياري جستن از بركات اسلام ناب محمدي (ص) اقدام به تاسيس خانه كشاورز نموده و مرامنامه خويش را به شرح زير تدوين نموده اند :

 1. تلاش خانه كشاورز در راستاي توسعه سياسي ، اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران به ويژه بخش كشاورزي و در چارچوب قانون اساسي و قوانين موضوعه خواهد بود.
 2. دفاع از آزادي هاي انساني ارزش آفرين كه شرط لازم براي شكوفايي استعدادها و توانايي‌هاي كشاورزان اعم از زن و مرد براي ايفاي نقشي خلاق در تعيين سرنوشت سياسي اجتماعي خويش است .
 3. تلاش براي ريشه كن كردن فقر و محروميت از طريق تاكيد بر ارزش كار و استقرار نظام اقتصادي اسلامي و منطبق بر قانون اساسي كه در آن شخصيت معنوي و انساني هر فرد تقويت شود و در او شوق دروني و افزايش كارآيي و مهارت به وجود آيد و از اين راه به خودكفايي نسبي در جامعه كمك كند .
 4. تلاش براي تحقق بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 5. ايجاد و تحكيم روابط برادرانه با همه كشاورزان جهان به ويژه كشاورزان كشورهاي اسلامي با رعايت قوانين موضوعه و ضوابط لازم الاتباع مراجع قانوني.
 6. تلاش در جهت حصول خودكفايي در توليد محصولات اساسي در جهت قطع وابستگي به كشورهاي بيگانه و مثبت كردن تر از تجاري محصولات كشاورزي.
 7. تاكيد بر ضرورت قانون گذاري و قانونمندي در جهت جلوگيري از تجاوز به اراضي كشاورزي و ممانعت از استفاده هاي نادرست از منابع طبيعي در راستاي تامين عدالت اجتماعي .
 8. تبديل كشاورزي سنتي به كشاورزي پيشرفته و پايدار با استفاده از فن آوري نوين مناسب و كاربرد منطقي نهاده هاي كشاورزي و افزايش بهره وري آنها با توجه با جايگاه محوري بخش كشاورزي در برنامه هاي توسعه همه جانبه كشور
 9.  تلاش در جهت كمك به تدوين قوانين كارآمد در بخش كشاورزي و همچنين تدوين سياستهاي كشت منطقه اي و برنامه ريزي كشت ملي با توجه به بازارهاي ملي و بين المللي و ظرفيتهاي فرآوري ، نگهداري و تجاري .
 10. تلاش در جهت گسترش فرهنگ و سازو كارهاي كاهش ضايعات محصولات كشاورزي در تمام مراحل فرآيند توليد تا مصرف .
 11. تلاش در راستاي جذب مشاركت فعالان بخش كشاورزي به منظور ايجاد يك نظام كشاورزي مستقل و كارآمد با حضور فعال كشاورزان در تمام مراحل تصميم سازي توليد ، فرآوري و بازاريابي با رعايت شرايط اقليمي و تامين نيازهاي عمومي .
 12. كليه اهداف و وظايفي كه در اين مرامنامه پيش بيني شده چنانچه با وظايف يكي از وزارتخانه ها و يا سازمانهاي دولتي مربوط باشد ، پس از ايجاد هماهنگي با وزارتخانه ها يا سازمان‌هاي ذي‌ربط اعمال خواهد شد .
 13. هر گونه تغيير در مفاد مرامنامه پس از تصويب كميسيون ماده (۱۰) قانون احزاب به مورد اجرا گذارده خواهد شد .
 14. اين مرامنامه در يك مقدمه و چهارده بند تنظيم و به تصويب هيات موسس خانه كشاورز رسيد .