درهمایش هم اندیشی و راه اندازی خانه کشاورز گیلان مطرح شد : تعاونیها بعنوان نمایندگان حقوقی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، می توانند در برنامه ریزیها وتصمیم سازی های بخش کشاورزی، نقش مهمی داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی استان گیلان ؛ روز یکشنبه مقارن یکم تیرماه 99، همایش هم اندیشی وراه اندازی خانه کشاورز استان گیلان باحضور جانشین محترم دبیرکل خانه کشاورز ایران درمحل سالن اجتماعات مدیریت تعاون روستایی استان گیلان برگزارشد
درهمایش مذکورکه با لحاظ شرایط فاصله گذاری اجتماعی و رعایت حدممکن دستورالعملهای بهداشتی پیشگیری از انتشار کروناویروس، برگزارشد؛ مدیر تعاون روستایی استان گیلان، رییس اتاق تعاون استان گیلان، عضوشورای مرکزی خانه کشاورزایران، مسئول کمیته بانوان تشکل یادشده، جمعی از مدیران عامل واعضای هیات مدیره اتحادیه ها وتعاونیهای استانی وشهرستانی حضور داشتند.
دراین همایش؛ نخست مدیرتعاون روستایی استان گیلان با اشاره به وضعیت تعاونیهای تحت نظارت وجایگاه استان گیلان در اقتصادکشاورزی و همچنین زیرساختها وظرفیتهای مناسب موجود بویژه دسترسی مستقیم به کشورهای حوزه‌ی اوراسیا، نقش تشکلها وتعاونیهای روستایی، کشاورزی، تولید و زنان را، بعنوان نمایندگان بعنوان نمایندگان حقوقی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، دربرنامه ریزیها وتصمیم سازی های بخش کشاورزی، از طریق حضور در تشکل مردم نهاد خانه کشاورز مهم واساسی توصیف نمود.
سپس قائم مقام محترم دبیرکل خانه کشاورز ایران، ضمن تبیین نقش خانه کشاورز در احقاق حقوق صنف کشاورزی و تاثیر مناسب بر مراجع تصمیم گیری در چارچوب اختیارات ماخوذه از قوای سه گانه ی کشور، عضویت تعاونیها و تشکلهای فعال بخش روستایی و کشاورزی را در تشکل خانه کشاورز بسیار موثر و منجر به پیشگیری از انحراف تصمیمات بخصوص در حفظ اراضی کشاورری استان بیان داشت .


درادامه این نشست عمومی، اقای مهندس فیروزی مسول راه اندازی مجدد خانه کشاورز گیلان به ارائه گزارش وضعیت موجود خانه کشاورر استان پرداخت.
این همایش باصحبتهای رییس محترم اتاق تعاون استان گیلان ادامه یافت و وی بر حمایت اتاق تعاون از فعالان بخش  کشاورری بویژه تجارت محصولات توسط شبکه تعاونیها وصدور کارت بازرگاتی برای تعاونیهای متقاضی صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد
بخش اشتغال زنان روستایی از دیگرمباحث مطرح شده در این همایش بود و مسئول کمیته بانوان خانه کشاورز ایران، با اشاره به ظرفیت بالا و مناسب استان گیلان وحضورموثر زنان در تنوع و تعدد فعالیتهای اقتصادی کشاورزی، عضویت تعاونیهای زنان را درتشکل مورد نظر خواستارشد
همایش با بیان دیدگاههای نمایندگان تعاونیها وپرسش ها و سپس سخنرانی پایانی قائم مقام محترم خانه کشاورز ایران به کارخود ادامه داد.


ادامه ی  همایش؛ باحضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان؛ جناب آقای دکتر درجانی و دیدار و گفتگو با آقای دکتر بیابانی در خصوص وضعیت خانه کشاور گیلان  انجام گرفت.
گفتنی است خانه کشاورز ایران، طبق مرامنامه قانونی خود در بخشهای مختلف بویژه مکانیزه کردن کشاورری و افزایش بهره وری تولید نفش می آفریند.