ویژه برنامه تلویزیونی تراز با موضوع توسعه، آب و کشاورزی از شبکه سهند استان آذربایجان شرقی با حضور مهندس قنبری دبیر هیات اجرایی خانه کشاورز استان پخش شد.
مسئولین حاضر در برنامه:
مهندس مصطفی قنبری دبیر خانه کشاورز استان آذربایجان شرقی
مهندس فرهاد پاک‌نیا، مشاور مدیرعامل و مدیر مشارکت‌های مردمی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی
مهندس قنبری: کشت گلخانه ای با در نظر گرفتن مزایا و معایبی که دارد، می تواند در این شرایط بحرانی یاری بخش ما برای برون رفت از بحران باشد.
مهندس پاک نیا: حکمرانی مطلوب آب در بهترین شکل در حالت مشارکت محور تحقق می یابد. با حضور توام دولت و مردم.
بدون استقرار کشاورزی مبتنی بر دانش، هیچ بهره وری قابل قبولی حاصل نخواهد شد.
مصرف معقول آب جزو وظایف وجدانی، انسانی و ذاتی ما انسانهاست.