کنگره فوق العاده خانه کشاورز شنبه مورخ 98/4/1 در مجتمع فرهنگی شهید باهنر تهران برگزار گردید. در این کنگره مرامنامه و اساسنامه خانه کشاورز به تایید و تصویب قریب به اتفاق حاضران در جلسه رسید.