دبیر خانه کشاورز استان کرمان گفت: بخاطر بی تدبیری، بازار پسته جهان را از دست دادیم. نگاه از بالا به بخش کشاورزی، نگاه آبادانی نیست.

مهدی سیف الدینی به دهقان نیوز گفت: مسئولین مدام می گویند باید محصولات کشاورزی را صادر کنیم. یکی از ارز آورترین محصولات کشاورزی در ایران پسته است که ۹۵% آن صادر می شد. متاسفانه با افزایش قیمت نهاده های کشاورزی و بخاطر مشکلات ارزی بر سر راه صادرات و عدم حمایت دولت از صادر کنندگان پسته، بازارهای جهانی را از دست داده ایم. به نظر می رسد نگاه به بخش کشاورزی از بالا نگاهی در جهت از بین بردن آن است و نه ترویج داریم نه حمایت از تولید.

وی افزود: افزایش ناگهانی و آزادسازی قیمت نهاده های کشاورزی مانند کود و سم که حدودا ۸ تا ۱۰ برابر شده اند و عدم تخصیص ارز دولتی برای تامین نهاده ها، شوک عظیمی به کشاورزان وارد آورده و تنها چیزی که دولت کمک می کند کود ازت است آن هم تنها به شکل کود اوره عرضه می شود و بقیه فرمهای کود ازت را باید از بازار آزاد تهیه کرد. اگر قیمت نهاده ها بالا می رود قیمت محصولهای استراتژیکی مثل گندم هم به تناسب باید افرایش یابد.

وی به دهقان نیوز گفت: تولیدکنندگان هميشه به بانکها بدهکار هستند با این روند و با نرخ سودهای بالا و هزینهای تولید بالا چگونه انتظار داریم که جهش تولید در بخش کشاورزی اتفاق بیفتد!