تشکل کشاورزان ایران
تهران، خیابان جهان آرا

اســـاسنامه


ماده ۱ـ نام :

نام ((خانه كشاورز)) مي‌باشد كه در اين اساسنامه به اختصار خانه ناميده مي‌شود .

ماده ۲ـ مدت :

مدت فعاليت از تاريخ تأسيس نامحدود است .

ماده ۳ـ مركز و محدودة فعاليت :‌

مركز اصلي خانه در تهران بوده و محدودة فعاليت آن سراسر كشور خواهد بود . خانه مي‌تواند با رعايت مرامنامه و اساسنامه خود و هماهنگي با دستگاه‌هاي ذي‌ربط نسبت به تشكيل شعب در خارج از كشور اقدام نمايد .


ماده ۴ـ‌

الف ـ كشاورزي : به استناد تعريف مندرج در لايحة قانوني آيين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۶شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ،‌ كشاورزي عبارت است از بهره‌برداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني (از قبيل زراعت ، باغداري ، درختكاري مثمر و غير مثمر ، جنگل‌داري ، جنگل‌كاري ، دام‌داري ، پرورش طيور و زنبور عسل و آبزيان) .

ب ـ كشاورز : كشاورز شخصي است حقيقي يا حقوقي كه حداقل مشمول يكي از فعاليت‌هاي ذكر شده در بند الف باشد .

پ ـ اعضاي خانه : اعضاي خانه از دو دسته رسمي و افتخاري تشكيل مي‌شوند . عضو رسمي مشمول بند ((ب)) اين ماده بوده و اعضاي افتخاري اشخاصي مي‌باشند كه حضور آنها به نحوي از انحاء نيل به اهداف خانه را تسهيل مي‌نمايد . آيين نامه شرايط پذيرش اعضاي افتخاري به تصويب شورا خواهد رسيد .

ت ـ منتخبين : منتخبين نمايندگان اعضاي خانه در هر دهستان مي‌باشند كه از ميان اعضاي رسمي خانه در آن دهستان انتخاب خواهند شد .

ث ـ دهستان : دهستان و تعداد آن در هر شهرستان با استعلام از فرمانداري مشخص مي‌شود . در اين اساسنامه شهر و حومه آن كه محل كار اعضاي خانه باشد دهستان محسوب مي‌گردد .

ج ـ شورا : منظور از شورا در اين اساسنامه شوراي مركزي مي‌باشد .

ماده ۵ـ هدف :‌

هدف خانه سازماندهي و هماهنگ نمودن كشاورزان سراسر كشور به منظور حمايت و احقاق حقوق حقه انساني ، اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي ،‌ اقتصادي كشاورزان ايران مي‌باشد .

ماده ۶ـ اركان خانه عبارتند از :

۱ـ كنگره

               

۲ـ شورا

               

۳ـ دبيركل

               

۴ـ دفتر سياسي

               

۵ـ بازرسان

               

۶ـ هيأت‌هاي اجرايي

استان ، شهرستان و دهستان

ماده ۷ـ كنگره :

كنگره عالي‌ترين ركن خانه مي‌باشد كه با حضور منتخبين از سراسر كشور هر چهار سال يكبار تشكيل مي‌شود .

تبصره ۱ـ حضور اعضاي شورا ، دبيركل و اعضاي دفتر سياسي و بازرسان در كنگره الزامي است .

تبصره ۲ـ رأي اكثريت منتخبين هر استان ، تصميم اعضاي خانه در آن استان را در هر مورد مشخص مي‌كند .

تبصره ۳ـ نتيجه آراي هر استان يك رأي محسوب مي‌شود كه ضرب در تعداد اعضاي رسمي خانه در آن استان در رأي‌گيري و تصميمات كنگره نافذ خواهد بود .

تبصره ۴ـ در مواقع ضروري با تصويب دو سوم اعضاي شورا ، كنگره فوق العاده تشكيل مي‌شود .

تبصره ۵ـ زمان ، مكان و نحوه تشكيل و اداره كنگره و كنگره فوق‌العاده و نحوه انتخاب منتخبين كه حداكثر ۷نفر با توجه به تعداد اعضاي خانه در هر دهستان مي‌باشد طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شورا خواهد رسيد .

ماده 8۸ـ وظايف و اختيارات كنگره :

۸ـ ۱ـ استماع گزارش عملكرد مالي و اجرايي دوره چهار ساله شورا ، دبيركل و بازرسان .

۸ـ ۲ ـ تصويب يا رد راهبردها و برنامه‌هايي كه از طرف ساير اركان خانه با موافقت شورا پيشنهاد مي‌شود .

۸ـ ۳ ـ بررسي و تصويب ديگر مواردي كه بنا به ضرورت از طريق شورا به كنگره پيشنهاد مي‌شود .

۸ـ ۴ ـ بررسي و تصويب قطعنامه كنگره .

۸ـ ۵ ـ انحلال خانه به پيشنهاد سه چهارم اعضاي شورا و با تصويب دو سوم اعضاي كنگره امكان پذير خواهد بود .

۸ـ ۶ ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي‌هاي ضروري خانه .

ماده ۹ـ جلسات كنگره :

جلسات كنگره با حضور اكثريت منتخبين اعضاي خانه رسميت يافته و مصوبات آن (به استثناي بند ۵ماده ۸) با اكثريت حاضرين معتبر خواهد بود .

تبصره ۱ـ در صورتي‌كه در دعوت اول ،‌ كنگره به لحاظ تعداد منتخبين شركت كننده رسميت نيابد در دعوت مرحله دوم كه حداقل به فاصله يك ماه پس از تاريخ كنگره نوبت اول خواهد بود ، با هر تعداد منتخبين حاضر ، جلسه كنگره رسميت يافته و مصوبات آن با اكثريت آراي حاضرين معتبر خواهد بود .

تبصره ۲ـ دعوت بايد با ذكر دستور جلسه حداقل ۲۰روز قبل از تاريخ تشكيل كنگره در روزنامه كثيرالانتشار درج و در نوبت دوم علت تشكيل كنگره در نوبت اول قيد گردد .

ماده ۱۰شورا :

شورا بعد از كنگره عالي ترين ركن خانه و نيز بالاترين مرجع تصميم گيري بوده و مسؤوليت هدايت و پيشبرد اهداف خانه را به عهده دارد و در قبال كليه مصوبات مسؤول است .

ماده ۱۱ـ اعضاي شورا :

۱۱ـ۱ـ اعضاي شورا ((سهميه هر استان)) توسط منتخبين آن استان از ميان اعضاي رسمي خانه براي مدت چهارسال انتخاب خواهند شد .

۱۱ـ۲ـ تعداد اعضاي شورا در هر استان كه بوسيله منتخبين انتخاب مي‌شوند حداقل يك نفر و حداكثر ۳ نفر خواهد بود كه با توجه به بند ۱ ماده ۱۱ و بر اساس تعداد بهره‌برداران آن استان تعيين خواهند شد . زمان ، مكان و نحوه انتخاب اين اعضا طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب شورا خواهد رسيد .

تبصره :‌ براي هر يك از استان‌ها حداقل يك نفر به عنوان عضو علي البدل منتخبين استان‌ها انتخاب خواهد شد .

۱۱ـ۳ـ علاوه بر اعضاي فوق ، شورا داراي تعدادي عضو افتخاري خواهد بود كه طبق آيين نامه مصوب شورا از بين اعضاي افتخاري انتخاب خواهند شد .

۱۱ـ۴ـ شورا مي‌تواند برابر ضوابطي كه تعيين خواهد نمود از هر اتحاديه و تشكل غير دولتي مرتبط با بخش كشاورزي يك نفر را به عنوان نماينده آن اتحاديه و تشكل به عضويت در شورا بپذيرد .

تبصره : اعضاي افتخاري و نماينده تشكل‌هاي كشاورزي و خدمات وابسته در شوراي مركزي حداكثر مي تواند ۵۰درصد نفرات منتخب از استان ها باشد .

۱۱ـ۵ ـ در صورت ايجاد استان‌هاي جديد و يا ادغام چند استان در هم ، تغييرات سهميه استاني اعضاي شورا كه به وسيله منتخبين انتخاب مي‌شوند بر مبناي تصميمات شورا خواهد بود .

۱۱ـ۶ ـ شورا از بين اعضاي خود هيأت رييسه‌اي مركب از ۵ نفر عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل انتخاب خواهند كرد. پنج نفر عضو اصلي هيات رييسه از بين خود يك رييس ، يك نايب رييس و يك منشي انتخاب خواهند نمود . جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا رسمي و تصميمات آن نيز با رأي دو سوم اعضاي حاضر معتبر خواهد بود مگر انحلال خانه و تغيير مواد مرامنامه و اساسنامه كه رأي حداقل سه چهارم اعضا لازم است .

تبصره ـ تهيه دستور جلسات و ادارة امور شورا از وظايف هيأت رييسه فوق مي‌باشد كه برابر آيين‌نامه مصوب شورا عمل خواهد نمود .

۱۱ـ۷ـ شرايط عضويت در شورا :

۱۱ـ۷ـ۱ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران

۱۱ـ۷ـ۲ـ التزام به قانون اساسي

۱۱ـ۷ـ۳ـ حداقل مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه

۱۱ـ۷ـ۴ـ حداقل سن ۲۵ سال

۱۱ـ۷ـ۵ـ عدم اشتغال در ادارات ، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت به استثناي اعضاي افتخاري

۱۱ـ۷ـ۶ـ اشتغال در امر توليد در بخش كشاورزي به استثناي اعضاي افتخاري

ماده ۱۲ـ وظايف و اختيارات شورا :

۱۲ـ۱ـ تصويب تغييرات و اصلاح مرامنامه و اساسنامه خانه كه به تاييد كنگره خواهد رسيد

۱۲ـ۲ـ انتخاب و عزل و قبول استعفاي دبيركل با توجه به بند ۶ ماده ۱۱ و قبول استعفاي هر يك از اعضاي شورا و بازرسان .

تبصره ـ در صورت رد استعفاي دبيركل از سوي شورا ، چنانچه ايشان مايل به ادامه كار نباشد مي‌تواند پس از يك ماه از تاريخ ترك كار دبيركل نسبت به انتخاب دبيركل جديد اقدام نموده و در اين فاصله انجام وظايف و مسؤوليت‌هاي دبيركل را رييس شورا به عهده خواهد داشت .

۱۲ـ۳ـ انتخاب نمايندگان شورا در دفتر سياسي و ساير موارد مورد نياز از ميان اعضاي خود .

۱۲ـ۴ـ انتخاب بازرسان

۱۲ـ۵ـ انتخاب اعضاي افتخاري شورا يا پذيرش نمايندگان اتحاديه‌ها موضوع بندهاي ۳ و ۴ ماده ۱۱ با رأي حداقل دو سوم اعضاي شورا .

۱۲ـ۶ـ انتخاب و عزل و قبول استعفاي رييس كميسيون پشتيباني و امور مالي با رأي حداقل دو سوم اعضاي شورا .

۱۲ـ۷ـ تدوين و تصويب خط مشي‌ها ، سياست‌ها و مواضع خانه .

۱۲ـ۸ـ اتخاذ تدابير مناسب براي اجراي مصوبات كنگره

۱۲ـ۹ـ بررسي و تصويب و يا رد طرح‌ها و برنامه‌هاي اجرايي پيشنهادي دبيركل در چارچوب مرامنامه و اساسنامه خانه

۱۲ـ۱۰ـ بررسي و تصويب بودجه خانه و تأمين منابع مالي آن

۱۲ـ۱۱ـ برگزاري كنگره

۱۲ـ۱۲ـ بررسي و تصويب نمودار سازماني تشكيلات خانه به پيشنهاد دبيركل يا هيأت رييسه شورا

۱۲ـ۱۳ـ تهيه و تدوين و تصويب كليه آيين نامه‌ها در چارچوب اساسنامه خانه به پيشنهاد دبيركل يا هر يك از اركان خانه

۱۲ـ۱۴ـ بررسي تخلفات اعضاي شورا و مسؤولين اجرايي و در صورت احراز آن ارجاع به مراجع ذي‌صلاح

تبصره ـ بررسي بدوي تخلفات اعضاي شورا و مسؤولين اجرايي توسط كميته انضباطي خانه انجام گرفته و گزارش آن براي تصميم گيري به شورا ارجاع خواهد شد .

۱۲ـ۱۵ـ نظارت كامل بر كليه امور اجرايي خانه در همه سطوح

۱۲ـ۱۶ـ دبيركل مي‌تواند بخشي از اختيارات خود را با رأي سه چهارم اعضاي شورا به ديگر مسؤولين اركان خانه واگذار نمايد .

تبصره ـ مصوبات شورا كه قيد تأييد كنگره را دارد تا تشكيل كنگره بعدي قابل اجرا مي‌باشد

ماده ۱۳ـ دبيركل :

دبيركل بالاترين مسؤول اجرايي و سخنگوي خانه بوده و توسط شورا براي مدت چهارسال انتخاب مي‌شود .

ماده ۱۴ـ‌ وظايف و اختيارات دبيركل كه رياست دفتر سياسي را نيز عهده دار خواهد بود عبارتند از :

۱۴ـ۱ـ اجراي مصوبات كنگره و شورا و ابلاغ آن به ارگان‌هاي ذي‌ربط و پيگيري و نظارت بر اجراي كامل آن

۱۴ـ۲ـ اعلام نظرات و مواضع خانه در زمينه‌هاي گوناگون پس از تصويب شورا

۱۴ـ۳ـ پيشنهاد خط مشي‌ها ، سياست‌ها و برنامه‌هاي اجرايي به شورا

۱۴ـ۴ـ پيشنهاد اصلاح مرامنامه ،‌ اساسنامه ، تشكيلات و انحلال خانه به شورا .

۱۴ـ۵ـ ارايه گزارش مالي و اجرايي خانه به شورا براي هر سال مالي

۱۴ـ۶ـ تهيه و تنظيم بودجه سالانه خانه و ارايه آن به شورا براي بررسي و تصويب

۱۴ـ۷ـ انتصاب و عزل كاركنان استخدامي در مركز به انتخاب و تشخيص خود و دبيران هيأت‌هاي اجرايي مراكز استان‌ها به پيشنهاد مشترك هيأت‌هاي اجرايي و عضو يا اعضاي شوراي مربوط به هر استان .

۱۴ـ۸ـ امضاي كارت‌هاي عضويت و احكام منتخبين ديگر مسؤولين اركان خانه يا تفويض اختيار در هر يك از موارد مذكور به اعضاي شوراي مركزي و دبيران هيأت‌هاي اجرايي استان‌ها .

۱۴ـ۹ـ ايجاد ارتباط رسمي با قواي سه گانه كشور به منظور پيشبرد اهداف خانه

۱۴ـ۱۰ـ نظارت ، ارزيابي و ارزشيابي كليه فعاليت‌هاي ارگان‌هاي خانه

۱۴ـ۱۱ـ تعقيب جريانات قضايي ، ثبتي و حقوقي خانه در كليه مراحل قانوني در محاكم ،‌ ديوان عدالت اداري ، ديوان عالي كشور و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط و تعيين و عزل وكيل با اختيار توكيل ولو كرارا براي پيگيري آنها

۱۴ـ۱۲ـ افتتاح حساب نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري ، مالي بر مبناي آيين نامه مصوب شورا بنام خانه و حق استفاده از تسهيلات بانكي و اعتباري و امضاي اسناد مالي و تعهد آور طبق ماده ۲۲

۱۴ـ۱۳ـ تشكيل جلسات مشترك با مسؤولين هيأت‌هاي اجرايي استان‌ها حداقل هر سه ماه يكبار به منظور پيشبرد اهداف خانه .

تبصره : دبيركل مي‌تواند با تصويب حداقل دو سوم اعضاي شورا فردي را به قائم مقامي خود بر گزيند . ولي در هر حال مسؤوليت انجام صحيح امور در مقابل شورا با دبيركل است .

۱۴ـ۱۴ـ ايجاد دفتر مركزي و تشكيلات مناسب براي انجام امور خانه و جلسات اعضاي شورا

۱۴ـ۱۵ـ پيشنهاد تشكيلات اجرايي خانه به شورا براي بررسي و تأييد

۱۴ـ۱۶ـ انجام هر نوع معامله به غير قصد منفعت بر مبناي آيين‌نامه مالي خانه كه به تصويب شورا خواهد رسيد

ماده ۱۵ـ اعضاي دفتر سياسي :

اعضاي دفتر سياسي مركب از دبيركل و شش نفر از اعضاي شورا به انتخاب شورا و چهار نفر صاحب‌نظر خواهند بود كه با پيشنهاد دبيركل و تأييد شورا برگزيده مي‌شوند

ماده ۱۶ـ وظايف و اختيارات دفتر سياسي :

۱۶ـ۱ـ تعيين و تبيين مواضع سياسي خانه با توجه به اصول مرامنامه و خط مشي كلي به تصويب شورا خواهد رسيد

۱۶ـ۲ـ تهيه ، تصويب و صدور بيانيه‌ها و تحليل‌هاي خانه با عنايت به بند يك اين ماده

۱۶ـ۳ـ اتخاذ تصميم در مورد نحوة ارتباط با تشكل‌ها ، سازمان‌ها و شخصيت‌هاي سياسي در چارچوب سياست‌هاي خانه

۱۶ـ۴ـ تشكيل كميسيون‌هاي تخصصي در زمينه وظايف و اختيارات دفتر سياسي

۱۶ـ۵ـ پيشنهاد انتخاب مدير مسؤول و سردبير ارگان رسمي خانه به شورا

۱۶ـ۶ـ ارايه گزارش عملكرد به شورا حداقل هر شش ماه يكبار .

ماده ۱۷ـ بازرسان :

شورا سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل را به عنوان بازرسان براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد

ماده ۱۸ـ وظايف و اختيارات بازرسان :

۱۸ـ۱ـ نظارت به منظور حسن انجام امور اجرايي و مالي اركان خانه طبق مرامنامه و اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوط و ارايه گزارش تخلفات به شورا .

۱۸ـ۲ـ بررسي اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارشات مربوط و ارايه آنها به شورا .

تبصره ۱ـ بازرسان غير عضو شورا مي‌توانند بدون داشتن حق رأي در جلسات شورا شركت نمايند .

تبصره ۲ـ مسؤولين اجرايي و مالي خانه موظفند در صورت تقاضاي بازرسان اسناد و مدارك مورد تقاضا را در اختيار ايشان قرار دهند.

تبصره ۳ـ بازرسان حق دخالت در امور اجرايي خانه را ندارند .

ماده ۱۹ـ هيأت اجرايي :

۱۹ـ۱ـ منتخبين دهستان با توجه به تبصره ۵ ماده ۷، هيأت اجرايي دهستان را تشكيل مي‌دهند .

۱۹ـ۲ـ هيأت اجرايي هر دهستان يك نفر را از بين اعضاي خانه شهرستان تابعه ، به عنوان دبير دهستان تعيين مي‌نمايد .

۱۹ـ۳ـ دبيران دهستان‌هاي هر شهرستان و يك نفر نماينده از هر تشكل كشاورزي كه نماينده آن تشكل ، عضو شوراي مركزي مي‌باشد هيأت اجرايي آن شهرستان را تشكيل مي‌دهند .

۱۹ـ۴ـ هيأت اجرايي هر شهرستان حداقل يك نفر و حداكثر سه نفر را براي عضويت در هيأت اجرايي استان از ميان اعضاي خانه شهرستان تعيين مي‌نمايد.

۱۹ـ۵ـ هيأت اجرايي در مركز هر استان از نمايندگان تعيين شده از سوي هيأت اجرايي شهرستان‌ها و يك نفر نماينده از هر اتحاديه يا تشكل استاني كه نماينده آنان عضو شوراي مركزي باشد تشكيل مي‌گردد .

۱۹ـ۶ـ شرح وظايف و حدود اختيارات هيأت‌هاي اجرايي و نحوه تشكيل جلسات و تصميم‌گيري آنان و همچنين تعداد نماينده هر شهرستان در مركز استان موضوع بند ۴ اين ماده با توجه به تعداد دهستان‌هاي هر شهرستان به تصويب شورا خواهد رسيد .

ماده ۲۰ـ كميسيون‌هاي خانه :

كميسيون‌هاي خانه با پيشنهاد هر يك از اركان خانه و تصويب شورا ايجاد مي‌شوند و وظايف آنها بر طبق آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب شورا خواهد رسيد .

فصل چهارم ـ امور مالي

ماده ۲۱ـ منابع مالي :

منابع مالي خانه عبارتست از دريافت حق عضويت از اعضا و ساير منابع مشروع و قانوني

تبصره ۱ـ ميزان حداقل حق عضويت سالانه و نحوه تقسيم منابع مالي بين دفتر مركزي و استان‌ها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد دبيركل و تصويب شورا تعيين مي‌شود .

تبصره ۲ـ درآمد و هزينه‌هاي خانه در دفاتر قانوني ثبت و شرح و بيلان آن در پايان هر سال مالي براي بررسي به كميسيون ماده ۱۰قانون احزاب ارايه مي‌شود .

تبصره ۳ـ هر گونه برداشتي از حساب‌هاي قانوني و انجام هزينه‌ها در چارچوب بودجه سالانه خواهد بود .

تبصره ۴ـ انجام هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده در بودجه سنواتي با تصويب شورا بلامانع است .

تبصره ۵ـ سال مالي از تاريخ شروع فعاليت لغايت پايان سال و در سنوات بعد همه ساله منتهي به پايان اسفند ماه خواهد بود .

ماده ۲۲ـ امضاي اسناد تعهدآور :

چك ، اوراق و اسناد مالي و تعهدآور دفتر مركزي با دو امضاي مشترك دبيركل و مسؤول امور مالي و ممهور به مهر خانه معتبر خواهد بود .

تبصره ۱ـ چك ، اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و افتتاح حساب در بانك‌ها از سوي هيأت‌هاي اجرايي استان‌ها و شهرستان‌ها با دو امضاي دبير و يك نفر كه منتخب هيأت اجرايي استان يا شهرستان مربوط باشد و ممهور به مهر خانه مورد اقدام قرار مي‌گيرد . نوع معاملات در شعب و هيأت‌هاي اجرايي استان‌ها بر طبق آيين‌نامه مالي خانه كه توسط شورا تصويب خواهد شد انجام مي‌شود .

تبصره ۲ : دبيركل و رييس كميسيون پشتيباني و امور مالي مي‌توانند با تصويب سه چهارم اعضاي شورا قسمتي از اختيارات را با مسؤوليت خود به افراد ديگر تفويض نمايند .

ماده ۲۳ـ انحلال خانه :

در صورت انحلال خانه ،‌ هيأت تصفيه‌اي از طرف كنگره تعيين مي‌گردد تا نسبت به تعيين تكليف اموال و مالكيت خانه و انجام ساير مراحل قانوني اقدام نمايد . اين هيأت حداكثر ظرف ۶ماه گزارش كار خود را به كميسيون موضوع ماده ۱۰قانون احزاب ارسال مي‌دارد .

تبصره ـ اعضاي هيأت تصفيه از سوي شورا به كنگره پيشنهاد خواهد شد .

ماده ۲۴ـ

در صورت فوت ، استعفاء و يا عزل هر كدام از اعضاي اصلي اركان مختلف خانه ، اعضاي علي‌البدل به ترتيب اولويت آراء جايگزين و منصوب خواهند شد . اعضاي اركان خانه در صورت غيبت غير موجه در سه جلسه پياپي و يا پنج جلسه متناوب مستعفي شناخته خواهند شد . مرجع تشخيص عذر موجه برابر آيين‌نامه كميته انضباطي مصوب شورا خواهد بود .

تبصره ـ اعضاي غايب شورا به غير از هيأت رييسه با عذر موجه و اطلاع قبلي مي‌توانند اعضاي علي‌البدل را براي حضور در جلسات شورا به جاي خود به هيأت رييسه معرفي نمايند .

ماده ۲۵ـ

به جز خدمات دبيركل ، مسؤول امور مالي ، دبيران اجرايي استان‌ها و شهرستان‌ها و كاركنان استخدامي ، خدمات ساير اعضاي اركان خانه افتخاري خواهد بود مگر پرداخت هزينه‌هايي كه در اثر مأموريت‌ها و حضور در جلسات انجام مي‌دهند . بديهي است انجام هر گونه هزينه و پرداختي منوط به تأمين اعتبار و وجود منابع مالي و به استناد احكام صادره خواهد بود .

ماده ۲۶ـ

مفاد اين اساسنامه و هر گونه تغييرات بعدي در مفاد اساسنامه ،‌ به اطلاع كميسيون ماده ۱۰قانون احزاب خواهد رسيد.

ماده ۲۷ـ

اين اساسنامه در ۲۷ماده و ۲۶تبصره در تاريخ ۸۵/۲/۵به تصويب شورا و تأييد كنگره خانه رسيد .