تشکل کشاورزان ایران
تهران، خیابان جهان آرا

مرامنامه اصلاحی خانه کشاورز که در هشت عنوان و شش زیر عنوان با 59 جز مربوط به عناوین وزیر عناوین مذکوذ در چهار صفحه تدوین گردیده و همچنین اساسنامه اصلاح شده خانه که در هفت و بیست و هشت ماده و سی و هفت تبره در یازده صفحه تهیه و تنظیم شده در جلسه مورخ 98/03/20 شورای مرکزی با دو سوم آرا اعضا به تصویب برای اطلاع اعضای خانه کشاورز ایفاد می گردد.

اساسنامه خانه کشاورز- جدید98

مرامنامه جدید98