بارش تگرگ در روز جمعه ۲۷..۱..۱۴۰۰در منطقه شهرستان میامی از توابع شاهرود واستان سمنان که بیش از ۱۰دقیقه ادامه داشته وخسارت زیاد به مزارع چغندر قند وباغات وارد گردید.

گزارش ارسالی از دبیر هیات اجرایی خانه کشاورز استان سمنان