بـرای تامیـن محصـولات کشـاورزی در داخـل و حفظ آرامش بـازار و تامین نیازهای جامعـه، بایـد حمایـت از کشاورزان افزایش یابد. در این راسـتا، دولت مصوبه ای درباره پرداخت خسارت به کشاورزان داشته و به بانک ها ابلاغ کرده اسـت. بـا وجـود ایـن، روند پرداخت خسارات به کشاورزان مناسـب نیسـت و اگر دولت در این زمینه دخالت نکند، بازار محصولات کشاورزی به مخاطره می افتد. این موضوعی است که در آخرین نشست شورای مرکـزی خانه کشـاورز مطرح شـد و اعضای خانه کشـاورز گلایه هایی را از همـکاری نکردن بانکها مطرح کردند. براسـاس این شـکایتها، بانکها از مصوبات دولتی تفسیرهای متفاوتی دارند و به دنبال این تفسـیرهای متفاوت، در نهایت تسـهیلاتی به کشـاورزان پرداخت نمی شـود یا این کار به سختی انجام می شود. یکـی از موضوع ها پرداخت خسـارت به باغداران پسـته اسـت. باغداران پسـته در ما ههای گذشته به دلیل سرمازدگی دچار خسار تهای زیادی شد ه اند و اگر این خسار تها جبران نشود در سا لهای آینده بازار داخلی و صادراتی پسـته به خطر می افتد. این در حالی اسـت که پسته یکی از منابع اصلی درآمد بخش کشـاورزی  اسـت. به عبارتـی درآمد حاصل از پسـته بـرای کشـاورزان سـالانه یک میلیارد تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار محاسبه می شود که در ما ههای گذشـته به دلیل کم آبی و خشکی با غها این درآمد کاهش یافته است. به طور کلـی، باید بپذیریم که ایران یک کشـور کشـاورز ی محور اسـت و تکیه این کشور بر صنایع نیسـت. از ایـنرو، توجه به محصولات کشـاورزی در کشـور ما اهمیت زیـادی دارد. اگر پیش از این مدیریـت درسـتی دربـاره محصولات کشـاورزی داشـتیم به این شکل در این بخش زیا نده نبودیم. بی توجهـی بخـش خصوصـی و ناکارآمدی بخش بازرگانی باعث شـده حوزه کشاورزی آسیب زیادی ببیند. خانه کشاورز که یک حزب صنفی-سیاسی است بدون وامداری از دولت یا هر گروهی توانسـته این تشکیلات را در سراسـر کشور تشکیل دهند. خانه کشاورز تنها یک تشکل یا ا نجی او نیست و ما یکی از جوا نترین حزبهایی هسـتیم که در سـا لهای گذشـته، توانسـته ایم بیش از ۲میلیون داوطلب را جذب این تشکل کنیم که خودشان ادار ه کننده خانه کشاورز هسـتند. ما در ۲۸ استان و ۱۳۲ شهرستان دفتـر داریم. اعضای مـا آب و حوزه کشـاورزی را خودشان مدیریت کنند. کشاورزان مازندرانی اگرچه مشکل آب ندارند اما همایشی برای کمک به بحران آب برگزار کرد ه اند. در مقابل نیاز اسـت تا دولت به تعهدات خود عمل کند. وقتی می بینیم که بانک ها از مصوبات دولتی تفاسـیر دلبخواهـی و در نهایت کشاورزان را به حال خود رها می کنند طبیعی است که از شـرایط بازار در ماهها و سالهای آینده نگران باشـیم. از ایـنرو، امیدواریم ایـن مصوبات به طور روشـنتری صادر شـود تا در نهایت شاهد افزایش همکاری بانکها با کشاورزان باشیم .