عبداللهی مدیر جهاد کشاورزی بندرگز گفت با توجه به اهمیت تغذیه گیاهی مزارع گندم بازدیدی با حضور اسفندیاری پور مجری طرح گندم, سهرابی معاون ایشان و مدیران و اعضای کمیته فنی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان و شهرستان بندرگز از طرحهای اجرایی بندرگز انجام شد.در ابتدا مجریان طرحها و مروجین مربوطه به ارائه گزارش پرداختند.
سپس اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم کشور بر لزوم اجرای پروژه ی گندم بنیان تاکید داشتند.
ایشان بیان داشتند: افزایش ماده آلی خاک با توجه به کشتهای نوتیل، افزایش عملکرد، صرفه جویی در مصرف آب، امکان کشت در شرایط با رطوبت بالا ,کشتهای ریزبد و مبارزه مکانیکی با علفهای هرز از نتایج این پروژه مهم است.
وی افزود: کارشناسان موظفند راهکارهایی که منتج به افزایش درآمد و بهبود معیشت کشاورزان شود را در اولویت قرار دهند.
در ادامه بازدید عباسی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان به پاشش کود, سرک طی روزهای جاری اشاره داشتند. همچنین مقرر شد کارگاههای آموزشی ترویجی و بازدید در این مزارع با حضور کشاورزان انجام شود.