شورای اسلامی شهر مجن از خانه کشاورز شهرستان شاهرود جهت بررسی مشکلات کشاورزی بخصوص مشکل کم کردن دبی چاه های کشاورزی توسط اداره آب دعوت به عمل آورد.

در این جلسه جناب آقای خنکال دبیر هیات اجرایی خانه کشاورز استان سمنان و جناب آقای حلاجیلان عضو شورای مرکزی خانه کشاورز استان به همراه هیات همراه حضور داشتند.

در این جلسه مشکلات چاه های کشاورزی، وظایف خانه کشاورز در رابطه با حل مشکلات، بهینه کردن چاه ها و ضریب تعدیل مطرح گردید.