برگزاری دوره های کاربردی مورد نیاز شرکتها و سازمانهای تحقیقاتی، از طرف “اداره برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران” 

2 (14)