تالاب های مهم ایران در جدول معرفی شده اند:

 

مساحت هکتار استان سال ثبت عنوان تالاب ردیف
1400 گلستان 1354 الاگل، اولماگل و اجی گل 1
1230 گیلان 1354 امیر کلایه 2
15000 گیلان 1354 انزلی 3
500 گیلان 1354 بندر کیانشهر-سفیدرود 4
15000 هرمزگان 1354 دلتای دودکر و دود حرا 5
45000 هرمزگان 1354 دلتای دودشود، شیرین و میناب 6
43000 اصفهان 1354 گاوخونی 7
10000 سیستان و بلوچستان 1354 دهانه جنوبی امون پرزک 8
50000 سیستان و بلوچستان 1354 هامون صابری و هیرمند 9
100000 هرمزگان 1354 حودای 10
120 آذربایجان شرقی 1354 قودی گل 11
1200 آذربایجان شرقی 1354 کپی 12
483000 آذربایجان شرقی 1354 ارومیه 13
6200 فارس 1354 ارژن و پریشان 14
100000 مازندران 1354 میانکاله، لیوی زاغمرز در خلیج گرگان 15
108000 فارس 1354 نیریز و کمجان 16
40000 خوزستان 1354 شادگان 17
2500 آذزبایجان غربی 1354 شودگل، پادگادلر و دودگه سنگی 18
10000 سیستان و بلوچستان 1378 هودباهر گراتر 19
10000 سیستان و بلوچستان 1378 شیدود 20
17700 گلستان 1380 گمیشان 21
5427 مازندران 1382 فریدون کنار و ازبادان 22
1500 چهارمحال و بختیاری 1389 چغاخور 23
600 آذربایجان غربی 1389 کانی  بردادان 24
1409747 24    

جمع

منبع: ماهنامه علمی، کشاورزی زیست محیطی دهاتی