اتحادیه ها ، انجمن ها و تشکلهای مرتبط به دام و طیور در اقدامی گروهی ، نامه ای به دفتر ریاست جمهوری ارسال کرده و با قراردادن مهر و امضای واحد متبوع خود ذیل نامه به طور کتبی خواستار معرفی مهندس عباس کشاورز به سمت وزارت جهادکشاورزی به مجلس شدند و اینگونه مراتب حمایت و موافقت خود را با انتخاب ایشان اعلام داشته اند.

اصل نامه به شرح زیر است:

http://sabznn.ir/index.php/fa/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7/1508-125487