اولین جلسه ارتقاع بهره وری آب در چشم انداز ۱۰ساله استان سمنان در اتاق بازرگانی استان در روز چهارشنبه ۴/۴/۹۹ برگزار گردید. که در این جلسه پیشنهادهایی از سوی خنکال دبیر خانه کشاورز شاهرود و استان سمنان ارائه و مورد تصویب قرار گرفت از جمله میزان آب موجود ومصرف آب واقعی استان و بررسی تصدیع اراضی وتخصیص اعتبار مورد نیاز.