جلسه برداشت غلات و دانه های روغنی در شهرستان شاهرود با حضور رئیس جهاد کشاورزی شاهرود و رئسای مراکز شهرستان مهندس شاه مرادی رئیس زراعت استان و مهندس قاسمی رئیس مکانیزاسیون استان و خنکال دبیر خانه کشاورز شاهرود و رئیس بنیاد ملی گندمکاران استان سمنان در سالن جهاد کشاورزی شاهرود در تاریخ ۷..۳..۹۹ برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا بحث مکانهای خرید تضمینی گندم مطرح شد که در ۸ نقطه خرید از جمله کار خانه آرد سرچشمه شاهرود انبار غله و۶نقطه مربوط به شرکت تعاونی روستایی ودد مورد همکاری پلیس راهبرجهت حمل گندم توسط تراکتور ونیز نظارت به تحویل گندم وآموزش ناظرین برداشت بهره برداران وکمباینداران مورد تاکید قرار گرفت و در مورد تمهیدات لازم جهت تامین سوخت کمباین های مهاجر و نیز در مورد افتهای مفید و غیر مفید بحث شد. برداشت گندم در شاهرود از اول تیر ماه شروع و تا ۱۵شهریور طول خواهد کشید.