جلسه دبیر اجرایی خانه کشاورز استان گیلان با اتحادیه دامداران در روز سه شنبه مورخ 10/4/99 در محل خانه کشاورز استان مستقر در اتحادیه دامداران

در خصوص تعیین نرخ شیرخام ارسالی شرکت تعاونی ها به شرکت لبنی پگاه گیلان برگزار گردید. در این جلسه مذاکرات مثبت و راضی کننده با مهندس اسماعیل زاده مدیر شرکت پگاه و معاونین محترم به اتفاق اعضا هیات مدیره و مدیر عامل اتحادیه محترم دامداران استان گیلان صورت گرفت.

همچنین امیدواریم خانه کشاورز گیلان با ایجاد ارتباط مناسب با تمام بخش های کشاورزی توفیق خدمتگزاری بیشتر را داشته باشد.