با سلام
خسارت به بخش کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری تا این تاریخ و انشالله بعد از جمع بندی نهایی گزارش تکمیلی ارسال خواهد شد
۱ ، تخریب قنوات به میزان ۲۰ رشته ۲،تخریب اراضی زراعی میزان ۱۰۵۰ هکتار به میزان۱۳۲ میلیارد تومان
۳،تخریب مزارع پرورش ماهی و آبزیان ۳۰ مزرعه
۴،تخریب چاه های کشاورزی ،سردهنه های کانال ها،کانال های آبیاری و زیر ساخت‌ها مثل جاده های بی مزارع ،ایل راه های عشایر و غیره ۳۰ حدود ۲۰ میلیارد تومان
۵، تلفات به دام های عشایر سبک و روستایی۲۶۰۰ راس
۶،خسارت به زنبورداران و کندوهای زنبور حدود ۱۰۰۰ کلونی
۷،خسارت به باغات ۱۵۰ هکتار ۸،تخریب تاسیسات و جایگاه های دامداری و کشاورزی و خرمن ها و انبار علوفه حدود ۲۰ مورد حدود ۳۰ میلیارد تومان
مجموعه خسارت به بخش کشاورزی تا به حال حدود ( ۲۷۷ ) میلیارد تومان
سیدطاهر نوربخش
دبیر اجرایی خانه کشاورز