دبیر اجرایی استان بوشهر اعلام نمود: صادرات درختان نخل در استان بوشهر در چهارچوب و طبق ضوابط و مقررات صادر شده است.