یکی از فعالیت های گسترده و عمده خانه کشاورز استان بوشهر در زمینه صید و صیادی شامل ماهیگیری و میگو بصورت پرورشی و دریایی می باشد.

در ویدیوهای ارسالی از جناب آقای زارعی دبیر اجرایی خانه کشاورز استان بوشهر نمونه هایی از صید با روش گرگور را مشاهده می نمایید.