فراوری مرکبات در کنار ایجاد اشتغال پایدار و ارزآوری ارزش اقتصادی محصول دور ریز را 10 برابر افزایش می دهد.