بنظر شما آیا راهكاری وجود داره كه در كشورمون مثل برخی كشورهای توسعه یافته و صنعتی شغل كشاورزی شغلی خانوادگی به حساب بیاد و فرزندان شغل آبا و اجدادیشان را بهبود و توسعه