در حالیکه رئیس سازمان حفظ نباتات ارتقا مقام یافت و به معاونت پارلمانی سرپرست وزارتخانه منصوب شد به گزارش آگاهانه منطقه جنوب ، موج جدید ماخ ها از سوی عربستان به استان هرمزگان و حاشیه جنوبی استان کرمان در حال مهاجرت هستند ؛ پیش از این هم همین منابع از تخم ریزی ملخ ها در دامنه کوهپایه ها و مزارع خبر داده بودند، اینک تخمین و ارزیابی می کنند که حداقل 800 تا 900 هزار هکتار از زمین های زراعی و غیرزراعی را مورد تهاجم خود قرار می دهند.

در شرایطی که همه سرگرم رتق و فتق امور جاریه و نگران و مضطرب از دست دادن احتمالی میزشان هستند این امکان وجود دارد که ملخ های از همه جا بی خبر! جاخوش کنند و سرمایه و هست و نیست کشاورزان جنوب را به یغما ببرند.

خوب است موضوع تهاجم جدید ملخ ها که با شرایط اقلیمی هم خود را تطبیق داده اند از سوی سازمان حفظ نباتات چه با حضور رئیس اسبق و چه با حضور کسی که به جای ایشان نشسته است و چه از طریق سخنگو تام الاختیار این سازمان ، موضوع را پیگیری کرده و آماده باش های لازم صورت گیرد.

http://sabznn.ir/index.php/fa/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7/1481-12548