تصمیم کشورهای جهان برای ذخیره مواد غذایی، تجارت جهانی را به مخاطره می اندازد.

در شرایط فعلی جهان بسیاری از کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی در خصوص صادرات اقلام مذکور محدودیتهایی را اعمال کرده اند.

این اقدامات منجر به افزایش قیمت جهانی و همچنین موجب بروز مشکلاتی برای کشورهای وارد کننده خواهد نمود.

شرح عکس: میزان وابستگی کشورها به محصولات غذایی به تفکیک کشورهای وارد کننده (رنگ نارنجی) و صادرکننده (رنگ سبز)

منبع: مقاله ️Countries are starting to hoard food, threatening global trade