نخستین نشا برنج در فومن در حدود 5 هکتار شالیزار و در املش در سه هزار مترمربع آغاز شد.

فومن 13 هزار و 870 هکتار شالیزار دارد.
شالیکاران فومنی سالانه بیش از 47 هزار تن برنج سفید تولید می کنند.
محمد مهدی صفری مدیر جهاد کشاورزی املش هم گفت : سلمان توکلی شالیکار اهل روستای مشکله نشاء برنج به شیوه سنتی را در۳ هزار مترمربع از شالیزارهایش آغاز کرد.
املش 3 هزار و 500 تن شالیزار دارد.
شالیکاران املشی سالانه بیش از 10 هزار تن برنج سفید تولید می کنند.