هشـدار مجلـه نیچر دربـاره بحران خشکسـالی ایــران و راهکــارهای رویــارویی بــا آن را می توانید از طریق فایل زیر مطالعه بفرمایید:

هشدار مجله نیچر از خشکسالی در ایران