جناب آقای دکتر بیابانی

قائم مقام محترم دبیر کل خانه کشاورز

با سلام

    احتراماً پیرو مذاکرات تلفنی با حضرتعالی گزارشی از وضعیت کودهای پایه در استان بوشهر به شرح ذیل به حضورتان اعلام میگردد. همانطور که استحضار دارید امنیت غذائی و پایداری تولید محصولات کشاورزی از دغدغه های بسیار مهم و اساسی می باشد. یکی از عوامل بسیار تاثیر گزار در افزایش کمی و کیفی تولید محصولات مصرف متعادل کودهای شیمیائی می باشد که همواره در استان تلاش شده است تا نسبت به تامین سبد کودی مورد نیاز کشاورزان کشور و استان اقدام شود.

استان بوشهر به عنوان یکی از قطب های بسیار مهم تولید کودهای شیمیائی ازته و فسفاته در کشور بوده و به طور تقریبی حدود 50 درصد از کودهای مذکور در استان تولید و در سراسر کشور توزیع می شود. پتروشیمی پردیس عسلویه تولیدکننده کود اوره و شرکت های ارکان شیمی و پرشین شیمی در بوشهر نیز تولیدکننده کود فسفاته 13% میباشند که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهربا هماهنگی وزارتخانه نسبت به خرید، حمل و نقل کودهای مذکور در سراسر کشور برنامه ریزی اقدام می نمایند.

در سال 1400 میزان حدود یک میلیون تن کود اوره در سطح کشور حمل و توزیع شده است و در سال 1401 نیز توزیع بالغ بر یک میلیون کود اوره در دست اقدام می باشد که پس از تولید در مقاطع مختلف در کشور توزیع خواهد شد

سهم استان بوشهر در سال 1400 میزان 18825 تن کود اوره، 11271 کود فسفاته و 8723 تن کود پتاسه بوده که نسبت به جذب 103 درصد کود ازته و حدود 14 درصد کودهای فسفاته و پتاسه اقدام و بین کشاورزان استان توزیع شده است. همچنین برنامه کودی استان در سال 1401 شامل 20000 تن اوره، 17200 تن فسفاته و 9700 تن پتاسه می باشد ،که در حال تامین و توزیع است .با تلاش و پیگیری و برنامه ریزی صورت گرفته وزارت جهادکشاورزی ،قیمت انواع کودهای شیمیائی متعادل شده است ، به نحوی که قیمت کود ازته حدود 50% افزایش پیدا کرده ولی قیمت انواع کودهای فسفاته و پتاسه حدود45% کاهش داشته است و این امر می تواند در برنامه صحیح مصرف کودها و تغذیه متعادل نقش کلیدی داشته باشد و شاهد پایداری و افزایش کمی و کیفی تولید در سطح کشور و استان باشیم

نتیجه گیری:

اگر مبنای عمل را کشت یک هکتار گندم در نظر بگیریم محاسبه اقتصادی هزینه مصرف کودهای شیمیائی عبارت است از:

معمولا در یک هکتار گندم 5 کیسه کود اوره، 3 کیسه سولفات پتاسیم و 3 کیسه سوپر فسفات تریپل مصرف میشود، هزینه کودهای شیمیائی با قیمت کود ریال 1400 میشود 000/285/32 ریال و با اصلاح و تعدیل قیمت کودهای شیمیائی در سال 1401 هزینه کودهای شیمیائی می شود 000/465/21 ریال،که به عبارتی هزینه مصرف کودهای شیمیائی در یک هکتار گندم به عنوان یک محصول استراتژیک و مهم در امنیت غذائی کشور حدود 34 درصد کاهش پیدا کرده است که خود بهترین گواه برای اصلاح و تعدیل قیمت کودهای شیمیائی یارانه دار در کشور بوده و میتواند به مصرف متعادل کودهای شیمیائی، پایداری تولید، افزایش کمی و کیفی تولید، کاهش هزینه تولید در انواع محصولات زراعی و باغی تولیدی کشور و افزایش درآمد اقتصادی کشاورزان منتج گرد

                                                                                   حسین زارعی

عضو شورای مرکزی و دبیر اجرائی خانه کشاورز استان بوشهر

قائم مقام دبیر کل خانه کشاورز اصلاح قیمت کود (2)