مصاحبه آقای دکتر از دقیقه 28 به بعد می باشد.

https://www.telewebion.com/episode/2477071