دکتر کلانتری: وقتی به جای 40 درصد برداشت از منابع تجدید پذیر 110 درصد برداشت می کنیم یعنی در حال ویران کردن کشور هستیم. بنابراین در هر شرایطی و به هر طریقی باید استحصال آب در کشور کاهش یابد. اقتصادی ترین نحوه تامین آب بهره برداری از آن است. به عنوان مثال اگر پولی که قرار است در پروژه انتقال آب هزینه شود صرف بهره برداری آب کنند قطعا کمبود آب جبران می شود. 80 درصد زندگی مردم جهان در حاشیه دریاهاست. ایران نیز دارای سه حوضه آبی مهم در شمال و جنوب است که حجم زیادی از جمعیت در این نوارهای ساحلی زندگی می کنند. از آبادان تا چابهار 1/8 درصد جمعیت کشور زندگی می کنند که اگر بخواهیم جمعیت در مکران در کنار ساحل هم حفظ کنیمباید آب داشته باشیم. اکنون کشورهای حاشیه خلیج فارس سالانه 10 تا 12 میلیارد متر مکعب آب را شیرین و استفاده می کنند اما ما هنوز به 400 میلیون مترمکعب هم نرسیده ایم که می توان با حفظ نکات زیست محیطی این کار را توسعه داد.

همشهری 2/11/97